Общи условия

Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия  преди да използвате сайта http://webinki.com/, собственост на Фондация „Технологично общество“ (наричан по-долу само „Уебинки“) с БУЛСТАТ 176927000 и номер на вписване в ЦРЮЛНЦ 20151112020.

Използвайки Уебинки, Вие се съгласявате с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате, като с това имате право да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте Уебинки.

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. „Посетител“ е всяко физическо лице, което използва Уебинки
 2. „Общи условия“ – правилата, с които Посетителят се съгласява използвайки Уебинки
 3. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, промяна или кражба на информация и др.
 4. „ФТО“ – Фондация „Технологично общество“
Авторски права
 1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ФТО. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от ФТО. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.
 3. Всеки може да споделя някой от материалите на Уебинки с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Уебинки).

3.1. Като се посочи връзката/линка на Уебинки в дадения материал.
3.2. Като се посочи автора.
3.3. Без да се модифицира информацията.
3.4. За некомерсиални цели.

Защита на личните данни
 1. Сайтът Уебинки не събира лични данни.
 2. Уебинки събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Посетителя.
Сигурност

Уебинки използва стандартни практики и модерни технологии за сигурност, за да се подсигури конфиденциалността на личните данни на Посетителя.

Ограничаване на отговорността
 1. ФТО прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ФТО не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ФТО за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 2. Посочената информация на сайта е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ФТО, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в интернет пространството и неговото законодателство. В случай на забелязани несъответствия или пропуски в информацията на сайта, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на сайта и да ги посочи. Екипът си запазва правото да провери истинността на съответния въпрос и, в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.
 3. ФТО не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебинки.
 4. ФТО запазва правото си да пренасочва Посетителя към други страници, които се управляват от трети лица, като не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  тях.
 5. ФТО има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 6. ФТО не гарантира постоянното функциониране на http://webinki.com/ .
 7. ФТО не носи отговорност при възникнали вреди за Посетителя породени от злонамерени атаки на трети лица към Уебинки.
 8. ФТО си запазва правото да добавя, изтрива и редактира както части, така и цялото съдържание на сайта постоянно, като не носи отговорност за евентуални вреди настъпили в следствие на тези промени или спирането на сайта за Посетителя.
 9. Не се счита за директен маркетинг изпращането на информация за промени в общите условия за използване на сайта.
 10. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ФТО, чрез електронна поща или през Уебинки включително, но не само, Посетителят приема, че:
  10.1.Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  10.2.Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  10.3.Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ФТО може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.
Промени
 1. ФТО си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия.
 2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Обратна връзка
 1. Kато социално отговорна организация, ФТО цени обратната връзка на Посетителя.
 2. ФТО гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Уебинки и друга актуална информация около проекта.
 3. Посетителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на Уебинки.
 4. ФТО си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
  4.1.Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ФТО във връзка с Уебинки, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
  4.2.Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Уебинки и нивото на проекта.
Юридическа информация

С използването на Уебинки и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Уебинки за лични и нетърговски цели.

Top